Aztograph

toppprod2

Rökgasrening

Rökgasrening som ger lägre driftkostnader.

dummyrokgas

Vi arbetar med en katalytisk process för att den totala miljöbelastningen och driftkostnaden för anläggningen ska bli så låg som möjligt. Vi levererar enhetsbyggda reningsanläggningar som är klara för dockning till torkens avgaskanal för avgasflöden upp till 10.000 Nm.Gällande miljöbestämmelser


Svenska miljömyndigheter har satt tillåten utsläppskoncentration för heatset-torkar till max 20 mg/Nm³, mätt som summa Kol exklusive Metan vilket innebär en reningsgrad av cirka 99,9 procent av inkommande gaskoncentration.


Katalytisk förbränning


Vid katalytisk förbränning uppnås full rening redan vid ca 320º C, medan en termisk förbränning kräver temperaturer på upp till 750º C. Denna temperaturskillnad på mer än 400º C behöver inte tillföras processen som ett externt energitillskott av gas, olja eller el med motsvarande belastning på miljön.